WhatsApp Image 2019-03-03 at 23.37.21.jp

שחל בן ארי

מנהל מרכז המצוינות שחקים עפולה, ופעילות מרכזי למידה והשכלה בקהילה. מגיש תוכנית בה הוא מארח, סופרים, מרצים, אמנים שלוקחים חלק בפעילות התרבות הענפה של רשת המרכזים הקהילתיים בעפולה, שעה של תרבות, שיח, עדכונים ראיונות והרבה אנשים מדהימים שעושים תרבות וקהילתיות בעפולה.

"שחקים" בכל יום חמישי בשעה 13:00